ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

F-CO-PS001 ใบขอจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 1 แสน

F-CO-PS002 ใบขอจัดซื้อจัดจ้าง 1-5 แสน

F-CO-PS003 ใบขอจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5 แสน (e-bidding)

F-CO-PS004 ใบขอจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5 แสน (เฉพาะเจาะจง) (1)

F-CO-PS005 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (1)

F-CO-PS006 ฟอร์มใบตรวจรับ

F-CO-PS007 แบบฟอร์มเบิกจ่ายกรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000

F-CO-PS008 แบบฟอร์มแจ้งซ่อม - อุปกรณ์สำนักงาน

F-CO-PS009 ใบยืม-คืนพัสดุ

F-CO-PS010 แบบฟอร์มขอบเขตของงาน Terms of Reference