ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

F-CO-PS001 ใบขอจัดจ้างเช่าเหมารถตู้+TOR New !

F-CO-PS001 ใบขอจัดจ้างไม่เกิน 1 แสน+TOR New !

F-CO-PS001 ใบขอจัดซื้อไม่เกิน 1 แสน+TOR New !

F-CO-PS002 ใบขอจัดจ้าง 1-5 แสน+TOR New !

F-CO-PS002 ใบขอจัดซื้อ1-5 แสน+TOR New !

F-CO-PS003 แบบฟอร์มใบขอจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5 แสน (e-bidding)

F-CO-PS004 แบบฟอร์มใบขอจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5 แสน (เฉพาะเจาะจง)

F-CO-PS005 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

F-CO-PS006 ฟอร์มใบตรวจรับ (อัพเดท27072022)

F-CO-PS007 แบบฟอร์มเบิกจ่ายกรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000(อัพเดท30112565)