บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์
ที่ปรึกษาต่างประเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

dwettayaprasit@gmail.com

นายอธิพล อินสว่าง
ที่ปรึกษา ด้านการเงินและการลงทุน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

atipol1000@gmail.com

นางพรรณทิวา แก้ววิชิต
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

pantiwa.r@psu.ac.th

นางนิภาพร จอนเจือ
หัวหน้าสำนักงาน (การเงินและบัญชี) / หัวหน้างานพัสดุ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

nipaporn.b@psu.ac.th

นางสาวณัฐฌา ชาติวัฒนา
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

nutcha.p@psu.ac.th

นางสาวพิมพ์มาดา ธีระลีลา
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

pimmada.t@psu.ac.th

นางสาวชญานี นะแส
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

chayanee.p@psu.ac.th

นางสาวเฉลิมขวัญ บุญคงทอง
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

chalermkwan.b@psu.ac.th

นางสาวเรวดี เพชรเมือง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

rawadee.pe@psu.ac.th

นายภัทรวุฒิ อินทุเศรษฐ
เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

phattharawut.i@psu.ac.th

นางสาวณัฐิดา โชติกุล
เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตชุมชนอาสา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

natida.c@psu.ac.th