บุคลากร

นางสาววิลาสินี บัวหนู
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

wilasinee.bu@psu.ac.th

นางสาวกัญญาภัค อนุราช
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

kanyapak.a@psu.ac.th

นายกฤษฎา พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

kritsadapithak@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

detchawin.psubic@gmail.com

นางสาวอาจรีย์ แก้วชูเชิด
เจ้าหน้าที่โครงการ (บัณฑิตชุมชนอาสา)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

nung.ajree@gmail.com