ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

F-CO-HR001 แบบขออนุมัติอัตรากำลัง

F-CO-HR002 ใบสมัครงาน

F-CO-HR022 แบบใบลาอุปสมบท

F-CO-HR023 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

F-CO-HR024 แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

F-CO-HR025 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

F-CO-HR026 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

F-CO-HR028 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

F-CO-HR029 แบบใบลาพักผ่อน

F-CO-HR030 แบบชี้แจงการมาสาย