PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK || PSUSP

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญทางด้านการศึกษาในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นฐานสำคัญในการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น มีศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

หลักสูตร อบรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP

ทาง ลัด

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SCIENCE PARK) || PSUSP