บุคลากร

นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล
ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

jittiyut.y@gmail.com

นายธิปไตย ศรีนวลขาว
นักทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

tippatai.s@gmail.com

นางสาวเพชรดา สัตยากูล
นักทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

phetrada.sk@gmail.com

นางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด
นักทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

kwanchanok.kw@psu.ac.th

นางสาวณภัค พันธุ์ช่างทอง
นักทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

napak.jp@gmail.com

นางสาวเสาวรส บุญทา
นักบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

sawrarod49@gmail.com

นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

weerayut.sr@psu.ac.th

นางสาวนิศาชล พุมดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

nisachon.pu@psu.ac.th

นางสาวธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

tharuethaichunoo.m@psu.ac.th

นางสาวฐาปนีย์ สังข์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

thapanee.s@psu.ac.th

นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ผู้จัดการ (แผนงาน P-Suit)
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

sitanon.a@psu.ac.th

นางสาวอารีรัตน์ บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (P-SUIT)

areerat.b@psu.ac.th

นางสาวรสสุคนธ์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (P-SUIT)

sujinthara.s@psu.ac.th

นางสาวตรีรัตน์ กังฮา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (P-SUIT)

treerat.k@psu.ac.th

นางสาวศุจินธรา แซ่ขอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (P-SUIT)

sujinthara.sa@gmail.com

นางสาวจิตติมา ชูสังข์
นักพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรม
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (Open Innovation)

jittima.ch1107@gmail.com

นางสาวกนกพร แดนชลธาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (Open Innovation)

dan.kanokporn@gmail.com

นางสาวเมธาวี คงไชย
เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตชุมชนอาสา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (P-SUIT)

nook.metarvee@gmail.com

นางสาวสุพิชฌาย์ ธรรมจินโน
นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

Sangsom.supitcha@gmail.com

นางสาวณัฐธิดา อัมโร
นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

wawa.ammaro@gmail.com

นางสาวศตพร กาละ
นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

supakorn.k@psu.ac.th