บุคลากร

นางสาวพรพรรณ ด้วงทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฝ่าย STI)
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

pornphun.d58@gmail.com

นางสาวพจนีย์ จันทร์ศิริ
หัวหน้าแผนกบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

potjanee.jun@gmail.com

นางสาวอรุณกมล โยธานัก
เจ้าหน้าที่บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

arunkamon.y@gmail.com

นายนิธิคุณ รัตนีทู
วิศวกร (ไฟฟ้า)
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

nithikun.r@psu.ac.th

นางสาวพัชราวดี ศรประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

P.aomm2891@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ คงเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

kanokwanpsu18.ko@gmail.com

นางสาวปิลันธนา สิทธิพันธ์
เจ้าหน้าที่บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

pilantana.s@psu.ac.th

นายจาตุรันต์ แก้วปฐมวัน
ช่างเทคนิค (เครื่องกล)
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Jatuwan2534@gmail.com

นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ
เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

sukrattajit.m@psu.ac.th

นายคฑาวุธ ทองวงศ์
เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

kathawut.t@psu.ac.th

นางสาวปิโยรส บุณยรัตน์
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

piyorot.b@psu.ac.th

นางสาวศิรดา เถาว์มูล
เจ้าหน้าที่บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

siradaa.th@gmail.com

นางสาววรินยา อรุณทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ)
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

warinya.a@psu.ac.th

นางสาวพิชญานัน ศรีสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

pichayanan.s@psu.ac.th

นายเจนวิทย์ บุญนนท์
ช่างเทคนิค (เครื่องกล)
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

janewitboonnon@gmail.com

นางสาวกุลธิดา ยงสุวรรณกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

kulthida.y@psu.ac.th

นายอนุวัฒน์ ช่วยราย
ช่างเทคนิค
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

anuwat33.a@gmail.com

นายคเณศ บุณยรัตน์
วิศวกร
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

bunyarat056@gmail.com

นายดนัยเดช หนูราช
วิศวกร
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Danaidetnurat.nam@gmail.com

นางสาวภัทรภร ศรีมณี
นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Pattaraporn.sr@psu.ac.th

นายเรืองนาม รังษีโกศัย
นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ruangnam.rungsrikosai@gmail.com