ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSUBIC)

หน่วยงานบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSUBIC)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับสากล


พันธกิจ

สร้างธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ

ติดต่อ หน่วยงาน

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

สำนักงาน

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


โทรศัพท์

0-7485-9519

อีเมล

psubic.psusp@gmail.com

เว็บไซต์

http://www.psu-bic.psu.ac.th