ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSUBIC)

หน่วยงานบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSUBIC)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับสากล


พันธกิจ

สร้างธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ

หากท่านอยากเป็นผู้ประกอบการและกำลังมองหาธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่แล้วแต่กำลังมองหางานวิจัยเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม
โอกาสสำหรับท่านมาแล้ว มาเปลี่ยนนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจ กับกิจกรรม Transforming Innovation to Business พบกับงานวิจัยด้านอาหาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 ผลงาน ที่พร้อมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
สิทธิประโยนชน์ที่ได้รับ
✅ สนับสนุนค่าขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย (upfront fee) 80 % ของมูลค่าผลงานวิจัย
✅ ได้เข้ารับเป็นผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะวิสาหกิจ
หมายเหตุ : คัดเลือก 1 ธุรกิจ ต่อ 1 ผลงาน
รับฟังรายละเอียดจากนักวิจัยเจ้าของผลงาน
🗓️วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
📲 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.gle/ybrPzCV1PfNNcXYaA
☎️สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ. (PSU-BIC)

โทรศัพท์ : 081-957-5851 , 074-859-519

PSU-BIC เปิดรับสมัคร "ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ"
ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สิทธิผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ.

✔ ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ
✔ พี่เลี้ยงธุรกิจดูแลเฉพาะราย และติดตามผู้ประกอบการด้วยแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ
✔ ได้รับบริการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
✔ ได้สิทธิเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
✔ ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด
✔ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐในการดำเนินธุรกิจ
✔ บริการพื้นที่สำนักงาน ห้องวิจัยแลพัฒนา พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ประกอบการที่จดนิติบุคคลมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
📃 สนใจสมัคร Download ใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/Tz1no

ติดต่อ หน่วยงาน

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้

สำนักงาน

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


โทรศัพท์

0-7485-9519

อีเมล

psubic.psusp@gmail.com

เว็บไซต์

http://www.psu-bic.psu.ac.th