บุคลากร

นางสาวศุภพิชญ์ มากแก้ว
หัวหน้าสำนักงานกลาง
สำนักงานกลาง

supapich.ma@gmail.com

นางสาวเพ็ญพร มากจงดี
เลขานุการ
สำนักงานกลาง

penporn.m@psu.ac.th

นายฉัตรชัย แสงนพรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานกลาง

chatchai.s@psu.ac.th

นางชลธิชา พิทักษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
สำนักงานกลาง

cholticha.r@psu.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ สุขศรีสังข์
เจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานกลาง

ruetairat.s@psu.ac.th

นางสาวพิมพ์ชนก ทองน้อย
เจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานกลาง

pimchanok.thg@gmail.com

นางสาวสุรัลชนา ศรชัย
เจ้าหน้าที่บุคคล
สำนักงานกลาง

suranchana.o@psu.ac.th

นางสาวนิจจรีย์ สุวรรณชาตรี
เจ้าหน้าที่บุคคล
สำนักงานกลาง

nitjaree.s@psu.ac.th

นางสาวสิริมา ศรีสุข
เจ้าหน้าที่พัสดุ
สำนักงานกลาง

sirima.sr@psu.ac.th

นางสาวอังคณา หมัดตะทวี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
สำนักงานกลาง

angkana.m@psu.ac.th

นางจิดาภา เจี้ยงยี่
แม่บ้าน
สำนักงานกลาง

natthaporn.c@psu.ac.th

นางศรเงิน สุวรรณจิตต์
แม่บ้าน
สำนักงานกลาง

sornngern.s@psu.ac.th

นางสาวศุภกร กลมกล่อม
ผู้ช่วยผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)
สำนักงานกลาง

supakorn.k@psu.ac.th