ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร Non-thermal Process

ประกาศยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding