ห้องปฏิบัติการ

     เครื่องแช่เยือกแข็งอาหารอย่างรวดเร็ว (Compact Freezer) เป็นเครื่องแช่เยือกแข็งที่ทำให้ผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในอาหารมีขนาดเล็กและกระจายตัวสม่ำเสมอส่งผลให้คุณภาพอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบการการแช่เยือกแข็งทั่วไป

        เมื่อทำการละลายน้ำแข็ง อาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วจะกลับคืนมามีสภาพใกล้เคียงกับอาหารก่อนการแช่เยือกแข็ง 

        อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เยือกแข็งจะอยู่ระหว่าง -38 ถึง -40 องศาเซลเซียส

        ตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, ผักและผลไม้ และอาหารแปรรูป

สถานะ พร้อมให้บริการ

ช่องทางติดต่อห้องปฎิบัติการ

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ CUSTOMER SUPPORT ได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้