ห้องปฏิบัติการ

        เครื่องแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีความดันสูง (High Pressure Processing: HPP) เป็นเครื่องที่ใช้ความดันสูง ระดับ 100-600 MPa ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารโดยไม่ใช้ความร้อนทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับของสดและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้มากกว่าการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อระดับพาสเจอร์ไรส์
        ตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำผักผลไม้, ผลิตภัณฑ์นม, ผลไม้สดตัดแต่ง, อาหารทะเล

สถานะ พร้อมให้บริการ

ช่องทางติดต่อห้องปฎิบัติการ

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ CUSTOMER SUPPORT ได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้