หลักสูตรอบรม

 • อาจารย์ผู้สอน
  คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คุณปัญญาพร วิทยาปร
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 9 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  คุณน้ำ ธนธร กาญจนิศากร ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล เจ้าของเพจการเงิน NAMFINANCE
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 26 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ม.อ. ,ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช สาขาวิศวก
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 18 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  คุณประเสริฐ ไกนอก (ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว)
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 22 เมษายน 2566 เท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน
  คุณตรีฤกษ์ เพชรมนต์ เจ้าของเพจ Minimal Marketing
 • เปิดรับสมัคร
  วันนี้ - 16 เมษายน 2566 เท่านั้น