ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน  5 คน คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ🌎✈️

ตัวแทนประเทศไทย จำนวน 35 คน จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 840 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเดินทางไปพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการที่จะทำให้ได้มุมมองและประสบการณ์ ทั้งในด้านของการทำธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป ร่วมกับ International Incubator ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวันและ ประเทศเกาหลีใต้

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 คน ดังนี้

1.นางสาวกมลชนก แสงทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

2.นายพศิน แซ่จง คณะวิทยาการจัดการ

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

3.นางสาวบุณยกร จริตงาม คณะเทคนิคการแพทย์

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

4.นาย ธนกฤต เระเบ็นหมุด คณะวิทยาการจัดการ

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

5.นางสาวดิษญา บุญร่วม คณะเทคนิคการแพทย์

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ได้คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศในครั้งนี้ โดยรับมอบจาก คุณพันธ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

(ภายใต้การดูแลของ สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา P-SEDA อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Share: