ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อว.ม.อ. ต้อนรับ SOALGM ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดธุรกิจ👍👍

📌วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย อาจารย์วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Malaysian Rubber Board Association (SOALGM) ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดย Malaysian Rubber Board Association (SOALGM) เป็นสมาคมของคณะกรรมการยางแห่งประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีสมาชิกมาจากหลากหลายภาคส่วน โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมยางเป็นหลัก ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านยางพารา ด้านอาหาร และด้านอื่นๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในบริบทของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

📌ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่ของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา อาทิ ชั้นดาดฟ้า พื้นที่บริการสำนักงานแก่ภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการ Food maker space และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: