ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 27 กันยายน 2566 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดงาน Rubber Innovation Matching Day นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 3
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 198 คน
.
โดยได้รับเกียรติจาก
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ
- คุณฐาปกช มีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ด้านแผนและวิชาการ กล่าวรายงาน
- คุณจิรวิทย์ มีชูภัณฑ์ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
.
ภายในงานประกอบไปด้วย
📍บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงาน
📍กิจกรรมแข่งขันการนำเสนอผลงาน (Pitching)
📍กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Matching Business)
ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการทั้ง 9 ท่าน โดยแบ่งเป็น ดังนี้
💡ผลงานระดับ Product to Global Market (P2GM) และ Product to Market (P2M)
1. คุณวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. คุณพัชกร ไทยนิยม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมภายนอกองค์กร ศูนย์นวัตกรรมของกลุ่ม ซีพี ออลล์ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
3. คุณนิรันดร์ บันลือรัตน์ Head of RukBaan SCG
💡ผลงานระดับ Idea to Prototype (I2P)
1. คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย
2. คุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ส่วนพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน
3. ดร.สุนันท์ ขามิ นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
💡ผลงานระดับ Design Contest (I2D)
1. คุณอานนท์ เหลืองวนิชประภา Founder & Design Director Rubber Idea Co.,Ltd.
2. คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท เทพไทย
โปรดัคท์ จำกัด
3. คุณชาคริต ยิ้มใย หัวหน้างานพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
.
🚀จาก 29 ผลงาน ผ่านกลไกการบ่มเพาะ จนเกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยแบ่งผลงานเป็น 4 ระดับผลงาน และมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้
🏆ผลงานระดับ Product to Global Market (P2GM) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่อยู่ในตลาดเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
1.รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
- ทีม LONGPLY ผลิตภัณฑ์ : NATURAPLAS หวายรักษ์โลก
2.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- ทีม FLX Noise Barier ผลิตภัณฑ์ : Noise barrier
- ทีม UPCYDE ผลิตภัณฑ์ : วัสดุ UPCYDE® ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
🏆ผลงานระดับ Product to Market (P2M) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาด
1. รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
- นายจักรกฤษ กอบพันธ์ ผลิตภัณฑ์ : Flexible thermoelectric device from natural rubber
2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- นายคณินทร์ชัย เอกพุฒิวงศ์ ผลิตภัณฑ์ : มีดกรีดยางอินทรี
- ทีม BacPro ผลิตภัณฑ์ : ProPalnt
🏆ผลงานระดับ Idea to Prototype (I2P) การมีไอเดีย/แนวคิดธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพารา
1.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- ทีม CHERUB ผลิตภัณฑ์ : Axial-force and Shear-force sensor from Natural Rubber
- ทีม Running ผลิตภัณฑ์ : อิฐตัวหนอนผลิตจากยางรีเคลมผสมขวดพลาสติก
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
- ทีม RubberCrew ผลิตภัณฑ์ : โฟมยางพาราดูดซับน้ำมัน
3.รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
- ทีม อิฐมอลโบราณ ผลิตภัณฑ์ : อิฐมอญโบราณผสมยางพารา
4. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
- ทีม Smart Para Film ผลิตภัณฑ์ : ฟิล์มยางพาราดูดซับเอทิลีนชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง
🏆ผลงานระดับ Design Contest (I2D) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม
1.รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- ทีม SLEEPLESS ผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้เพื่อความผ่อนคลาย
- ทีม Hi chic ผลิตภัณฑ์ : ชุดกรวดน้ายางพาราแบบมินิมอล / Portable peaceful pour
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
- คุณคุณัญญา แก้วหนู ผลิตภัณฑ์ : แผ่น Eco Sheet
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
- ทีม วิสาหกิจชุมชนจักสานยางพารา ผลิตภัณฑ์ : PARA PETTO : เบาะต้านเชื้อแบคทีเรียสาหรับสัตว์เลี้ยง
4.รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
- ทีม เลือดกรุ๊ปพี ผลิตภัณฑ์ : ReRublock การผลิตบล็อกประสานสาหรับงานภูมิทัศน์จากขี้แป้งยางพารา
.—————————
PSU Science Park
"Where Science and Technology Harmonize with Business"

Share: