ข่าวสารและกิจกรรม

อว.ม.อ. ต้อนรับ คณะผู้แทน Penang Chinese Town Hall (PCTH)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้แทน Penang Chinese Town Hall (PCTH) จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม Science Stone อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

โดยการมาเยือนอำเภอหาดใหญ่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ มีการหารือความร่วมมือด้านต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ การเชื่อมโยงบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นโยบายส่งเสริมการลงทุน การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน อุตสาหกรรมนำเข้าส่งออก ด้านอุตสาหกรรมยางพารา และด้านการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อผลักดันอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งการค้าการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

Share: