ข่าวสารและกิจกรรม

Hi-FI Consortium Conference 2023 เวทีวิชาการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์ประสานงาน PSU Hi-FI สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ Hi-FI Consortium ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุม Spark อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และOnline ผ่านระบบZoom ไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายHi-FI Consortium

โดย Hi-FI Consortium Conference 2023 เป็นการดำเนินการที่เกิดจากเครือข่าย การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม  (Hi-FI Consortium) ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้แพลตฟอร์มการศึกษาแบบครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม โดย สวทช. ร่วมกับเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมได้ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม  ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป็นการเผยแพร่ผลความสำเร็จส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการอันมาจากโจทย์วิจัยของอุตสาหกรรมโดยนักศึกษาในโครงการ Hi-FI เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะตัวรองรับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาวิชาความรู้ และหลากหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาภายในประเทศ และระหว่างหน่วยงานการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการ Hi-FI Consortium ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมด้วยแนวคิด Triple Helix” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่มีการทำวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย Hi-FI Consortium รุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ผลงานวิจัย จาก 5 มหานวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100 คน

Share: