ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค

——————————————————

📌เริ่มแล้ว สำหรับ กิจกรรมปฐมนิเทศการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

📌ซึ่งเป็นการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมภูมิภาค ภาคใต้ (CIM SOUTH) ทั้ง 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 144 คน มาร่วมกันต่อยอดแนวคิดโครงการการค้นคว้าอิสระเดิมหรือร่วมกันพัฒนาโครงการใหม่ โดยร่วมกันทำโครงการภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่  ภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันอุดมศึกษา และระดมความคิดเห็นร่วมกันในการนำเสนอโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนทุนสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 


⛰️  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

Share: