ข่าวสารและกิจกรรม

📌📌📌 มาสร้างและทำความเข้าใจและความสำคัญของพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ที่มีผลต่อนักวิจัยและกระบวนการทำวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

🚩🚩พบกับ กิจกรรม PSU TRIUP Act Roadshow และแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ่งจะจัดขึ้นดังรายละเอียด ดังนี้

📌วิทยาเขตปัตตานี :วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรือ)

📌 วิทยาเขตหาดใหญ่ :วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้อง 210 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี

📌 วิทยาเขตตรัง : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ  ห้องประชุม 2202 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 

📌 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี :วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

📌 วิทยาเขตภูเก็ต :วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

👉 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://kyl.psu.th/qLV5gsVHC

"สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

มาทำความเข้าใจและความสำคัญของพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ที่มีผลต่อนักวิจัยและกระบวนการทำวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัย และนำเสนอกระบวนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึง การสาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูล PSU TRIUP Act   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล  โทร. 074859516 (ภายใน 021404)

Share: