ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

วันที่ 24 มีนาคม 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จัดกิจกรรมแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ให้กับผู้ประกอบการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี อาทิเช่น พาณิชย์จังหวัดปัตตานี สมาคมธุรกิจอาหารปัตตานี เครือข่าย OTOP  YEC จังหวัดปัตตานี  สำนักงานจังหวัดปัตตานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ กล่าวต้อนรับและ บรรยายภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ด้านต่าง ๆ และ นางสาวเพชรลดา สัตยากุล  นักทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอภาพรวมการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมพร้อมใช้ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวคิด ประเด็นปัญหา ร่วมกัน เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต่อไปในอนาคต


อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK


Share: