หลักสูตรอบรม

📢อบรมสัมมนา ฟรี!!!  🔥รับจำนวนจำกัด🔥 

ในหัวข้อ " การเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการด้วยการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ”  

โดยโปรแกรม ITAP เครือข่าย ม.อ. และศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ม.อ.

🎯สิทธิพิเศษสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วม

          - การเข้าเยี่ยมวินิจฉัยสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมแนะนําแนวทางในการลดการใช้พลังงาน และการแนะนําเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี IOT สำหรับตรวจวัดการใช้พลังงาน และ การวิเคราะห์ข้อมูล          

          - พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคภาคใต้

** ประกาศนียบัตรสําหรับผู้ที่ผ่านการอบรม บริษัทละไม่เกิน 2 คน **

🌟หัวข้อที่น่าสนใจ

          - การจัดการพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง  ระบบปรับอากาศ

          - พื้นฐานการคํานวณการใช้พลังงานไฟฟ้า

          - อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

          - เทคโนโลยี IOT กับการวัดวิเคราะห์การใช้พลังงาน           

📅     ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

       ห้องประชุม SPARK อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

           ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

👨‍💼วิทยากรโดย 

1.ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ม.อ.

2.ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเมคาทรอนิกส์

.

💥สนใจลงทะเบียนฟรี !!! ได้ที่ 

https://docs.google.com/.../11QQU7wBBqntyKgm.../viewform...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :  

คุณวิฑูรย์  โทร.081-540-2487  หรือที่

คุณพิชนันท์  โทร.086-490-4348


  • อาจารย์ผู้สอน
    ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ม.อ. ,ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช สาขาวิศวก
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
Share: